Lao Japanese English

“ບີລາວ” ແມ່ນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100% ທີ່ກໍາເນີດຈາກນັກວິຊາການ ແລະ ນັກບໍລິຫານ ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການ ແລະ ພ້ອມສະເໝີ ທີ່ຈະສະເໜີໂຊລູເຊັນທີມີຄຸນນະພາບສູງທາງດ້ານ Network, Database, Security, Web ແລະ Application ເພຶ່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.